Resmi Gazete’de bugün (31.03.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1360 Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 138)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Dair Karar (Karar Sayısı: 7012)
–– Antalya İli, Kaş İlçesi, Kemer Mahallesinde Antalya-Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı Yapımından Etkilenen Ailelerin İskânlarının Temini İçin Yeniden Yapılacak İskân Etütleri ve Devamında İskân Edilecek Ailelerin Yeni Yerleşim Alanına Nakilleri, Hak Sahipliği Duyuruları, Hak Sahiplikleri ve Borçlandırılmalarına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7013)
–– 27/1/2023 Tarihli ve 6776 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7014)
–– 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Toplam Sayısına veya Teşvike Konu Edilen Toplam Çalışma Sürelerine Uygulanmak Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilen Süreler Bakımından Belirlenmiş Olan Oranın, 8/2/2023 Tarihli ve 6785 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde 6/2/2023 Tarihinden İtibaren (Bu Tarih Dâhil) Olağanüstü Hal Süresince Yüzde Yüz Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7015)
–– Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7016)
–– Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Şehitfevzi (Sancaktar) Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7017)
–– Malatya İli, Darende İlçesi, Beybağı, Günpınar, Kılıçbağ, Mehmet Paşa, Nadir ve Sayfiye Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Aşudu Deresi Taşkın Koruma ve Altyapı Projesi Kapsamında Darende Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7018)
–– 154 kV (Zeytinli TM-Sasa TM) Brş.N.-Zafer TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Gösterilen Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7019)
–– Dikili İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Ekli Haritada Gösterilen Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7020)
–– Duru Regülatörü ve HES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Amasya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7021)
–– Sarıtepe Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Osmaniye ve Gaziantep İllerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7022)
YÖNETMELİKLER
–– Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 7023)
–– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Oluşturulan Kurullar ve Çalışma Heyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Coğrafi Veri İzinleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Coğrafi Veri Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/03/2023 Tarihli ve 11769, 11770, 11771, 11772, 11773, 11775, 11776, 11777 ve 11778 Sayılı Kararları
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/03/2023 Tarihli ve 10561 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/86, K: 2022/133 Sayılı Kararı
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 27/03/2023 Tarihli ve 2023/282 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 30/03/2023 Tarihli ve 2023/321 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Aday Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın