Resmi Gazete’de bugün (30.03.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2023/164)
YÖNETMELİK
–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47)
–– Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2020/67, K: 2022/139 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/2/2023 Tarihli ve 2019/39608 Başvuru Numaralı Kararı
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın