MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu, toplantısında
26.01.2023 tarih ve 2023-4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’nın aşağıdaki şekilde revize dilmesine
1?Şirketimiz, faaliyetlerini daha sağlıklı olarak sürdürebilmek ve tüm paydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, hakim ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.’ne ait her biri 1 TL nominal değerli payların 600.000 adetlik kısmına ve Yönetim Kurulu Başkanımız Alistair Baran BLAKE’e ait her biri 1 TL nominal değerli payların 400.000 adet kısmına olmak üzere toplam 1.000.000 adet paya imtiyaz tanınmasına,
2-Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin  “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Maddesinin,  “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 11. Maddesinin, “Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması” başlıklı 12. Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,
3 -Şirketimiz esas sözleşmesinin  “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Maddesinin,  “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 11. Maddesinin ve “Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması” başlıklı 12. Maddesinde öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin (“Tebliğ”) 4. maddesi (ç) bendi hükmü gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikte bir esas sözleşme değişikliği olduğundan, söz konusu 7., 11., ve 12. madde değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
4-Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliğinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
5- İşbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını hakim ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.’ne ve Yönetim Kurulu Başkanımız Alistair Baran BLAKE’e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduklarına,
6 – Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ’in 14’ncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1 TL nominal değerli pay başına, iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 6,31 TL olarak kullanılmasına,
7-Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Ortaklık tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın azami 50.000.000.- TL olarak belirlenmesine
İşbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128296

BIST

Yorum yapın