MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadilinin Revize Edilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem İmtiyaz Öngörülmesi Nedeniyle
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2023
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Tamamının olumlu oyu ile kullanılmıştır

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
MERKO, TRAMERKO91A5 6,31

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu, toplantısında
26.01.2023 tarih ve 2023-4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’nın aşağıdaki şekilde revize dilmesine
1?Şirketimiz, faaliyetlerini daha sağlıklı olarak sürdürebilmek ve tüm paydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, hakim ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.’ne ait her biri 1 TL nominal değerli payların 600.000 adetlik kısmına ve Yönetim Kurulu Başkanımız Alistair Baran BLAKE’e ait her biri 1 TL nominal değerli payların 400.000 adet kısmına olmak üzere toplam 1.000.000 adet paya imtiyaz tanınmasına,
2-Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Maddesinin, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 11. Maddesinin, “Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması” başlıklı 12. Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,/*89
3 -Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. Maddesinin, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 11. Maddesinin ve “Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması” başlıklı 12. Maddesinde öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin (“Tebliğ”) 4. maddesi (ç) bendi hükmü gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikte bir esas sözleşme değişikliği olduğundan, söz konusu 7., 11., ve 12. madde değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,
4-Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliğinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
5- İşbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını hakim ortağımız AG Girişim Holding A.Ş.’ne ve Yönetim Kurulu Başkanımız Alistair Baran BLAKE’e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduklarına,
6 – Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ’in 14’ncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1 TL nominal değerli pay başına, iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 6,31 TL olarak kullanılmasına,
7-Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Ortaklık tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın azami 50.000.000.- TL olarak belirlenmesine
İşbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİ METNİ .pdf

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128297

BIST

Yorum yapın