MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul Ticaret Sicil Tasdiki
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 12.05.2023
Genel Kurul Tarihi 07.06.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres Firuzköy Mh. Mezarlıküstü Cd. No:8/1

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 – Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü’nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 – 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun Genel Kurulun onayına sunulması
11 – 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II- 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 yılında Şirket’in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi
14 – Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Çağrı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 2022 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 07 HAZİRAN 2023 tarihinde, saat 14,00’de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’nün 05.06.2023 tarih ve 00086066364 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem ERSÖZ ‘ün gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet T.T.K.’nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 16/05/2023 tarih 10832 sayılı nüshasının 161. ve 162. sayfalarında, KAP’ta ve şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 250.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 250.000.000 adet hisseden 80.390.855,96 TL’lik sermayeye karşılık fiziken, 6.025,00 TL’lik sermayeye karşılık elektronik ortamda olmak üzere toplam 80.396.880,96 TL’lik sermayeye karşılık 80.396.880,96 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı EDA ÖZHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1:
Açılış ve yoklama yapıldı,
Divan Başkanlığına : Eda Özhan’ ın,
Tutanak Yazmanlığı : Ömer Naci DEMİR’in
Oy Toplama Memurluğuna : Hakan ÖZHAN’ ın
Seçilmesi teklif edildi, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile elektronik ortamda ise sistemde kullanılan oyların hesaplanması ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtti.
GÜNDEM MADDE 2:
Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3:
Şirketin 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesi www.mega-pol.com.tr’ de paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için yapılan öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2022 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4:
2022 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi için yapılan öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2022 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 Faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5:
2022 yılı finansal tabloların Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi’nde, KAP’ta MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve http://www.mega-pol.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için yapılan öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2022 yılı finansal tabloların okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 yılı finansal tabloları oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Eda ÖZHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi Duran ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi İrfan DEMİR, Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi BULDUK, Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel TOPGÜL Oylamaya sunuldu, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ibra edildiler.
GÜNDEM MADDE 7:
2022 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan bilançomuzda 106.714.235 TL net dönem karı mevcuttur.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 99.891.702,49 TL net dönem karı mevcuttur.
2021 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar’la ilgili olarak, karın dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8:
Yönetim kurulu huzur hakkı ödemeleri hakkında genel kurula bilgi verildi ve yapılan öneri doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına 80.000 TL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 60.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine15.000 TL aylık brüt huzur hakkı ödemesi yapılması oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
Yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi. A grubu pay sahibi Eda ÖZHAN’ ın Genel Kurul toplantı divanına sunmuş olduğu önerge okundu (Ek:1). Önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Eda ÖZHAN, Hakan ÖZHAN, Güler Afra ÖZHAN, Duran ÖZHAN bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da Fehmi BULDUK ve Yüksel TOPGÜL’ÜN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri teklif edildi.
Önerge teklifinin oylanması sonucu Eda ÖZHAN, Hakan ÖZHAN, Güler Afra ÖZHAN, Duran ÖZHAN bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da Fehmi BULDUK ve Yüksel TOPGÜL’ÜN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl müddetle ve üçüncü yılın sonuna kadar yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapacaklardır.
GÜNDEM MADDE 10:
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı gereği, 2023 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararı ile önerilen “HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş”nin seçilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11:
2022 yılı içinde 89.300 TL burs ödemesi yapıldığına dair genel kurula bilgi verildi. 2023 yılı için şirket cirosunun %3’üne tekabül eden tutarın bağış ve yardımların üst sınırı olarak tespit edilmesi hususunda yapılan öneri oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II- 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 yılında Şirket’in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 13:
Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunu oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 14:
Dilekler bölümünde söz alan paydaşlar iyi temennilerini iletti. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.
Bakanlık Temsilcisi
Senem ERSÖZ
Toplantı Başkanı
Eda ÖZHAN
Oy Toplama Memuru
Hakan ÖZHAN
Tutanak Yazmanı
Ömer Naci DEMİR

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 2022 Genel Kurul Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
2022 Olağan Genel Kurul sonucu 20.06.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 20.06.2023 tarih 10856 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160635

BIST

Yorum yapın