KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.02.2023
Genel Kurul Tarihi 27.03.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Konya Çimento Sanayii A.Ş. Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 42300, Selçuklu / Konya

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 – 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 – 2022 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması.
5 – 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 – Yönetim Kurulu’nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması.
11 – Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi.
12 – Şirketin “Kar Dağıtım Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu’nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması.
13 – 2022 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması.
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
16 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması, ayrıca 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmesi.
17 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Konya Cimento A.S. 2022 Genel Kurul Davet Gundem Vek.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Konya Cimento A.S. 2022 GA Invt Agen Prox.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Konya Çimento Sanayii A.Ş.’nin 27.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
-Kar Dağıtımı Hakkında
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2022 yılı dağıtılabilir dönem karının şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla dağıtılmaması ve bu tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.
-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında
Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle, Mehmet DÜLGER, Gianfranco Lubiesny TANTARDINI, Guy SIDOS, Jacques MERCERON-VICAT, Louis MERCERON-VICAT, Sophie SIDOS, Philippe CHIORRA, Hüseyin ERKAN, Aydın ESEN (Bağımsız Üye), Hüseyin ÇEVİK (Bağımsız Üye), Zeynep KARAÇOR (Bağımsız Üye), Selçuk ÖZTÜRK (Bağımsız Üye) seçilmiştir.
Gündemde görüşülen konuların tamamını içeren toplantı tutanağı ve genel kurula katılanlar listesi eklerde yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.03.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Konya Cimento AS 2022 Genel Kurul Tutanak.pdf – Tutanak
EK: 2 Konya Cimento AS 2022 Genel Kurul Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Konya Çimento Sanayii A.Ş.’nin, 27.03.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Kararları ve aynı tarihli Yönetim Kurulu kararları, 29.03.2023 tarihinde Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 29.03.2023 tarih 10800 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129605

BIST

Yorum yapın