KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 11.05.2023
Genel Kurul Tarihi 13.06.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
5 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması,
8 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı Duyurusu ile 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 12’nci maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
13 – 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi 01/01/2023 ? 31/12/2023 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 – Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
16 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022YılıOlağanGKBilgilendirmeDoc.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022YılıOlağanGKBilgilendirmeDoc – ENG.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZİRUN TR.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 HAZİRUN ENG.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Tutanak TR.pdf – Tutanak
EK: 4 Tutanak – ENG.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160640

BIST

Yorum yapın