HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.07.2023 Tarihinde Yapılacak Olan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 23.06.2023
Genel Kurul Tarihi 28.07.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
2 – 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 – 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresi
4 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 – Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 – Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinleri alınmış olan ve onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 8. maddesinin onaylanmış hali ile tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması
10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi
12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Denetim komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 – Yönetim Kurulu üyelerine TTK’ nın 395’inci ve 396’ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
15 – Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 HUB GSYO BİLGİLENDİRME DOKUMANI_28.07.2023.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelendiği 23.06.2023 tarihinde KAP’ta duyurulmuştu.
Yönetim Kurulumuz hukuken 23 Haziran 2023 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısının 28 Temmuz 2023 Cuma gu¨nu¨, saat 11:00’de Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4 Şişli İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.
23.06.2023 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşılamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu madde 418 uyarınca, 28 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı’nın yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162086

BIST

Yorum yapın