ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 12.05.2023
Genel Kurul Tarihi 12.06.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 61/A Blok Balgat ? Çankaya – Ankara

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 – Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
5 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 – Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,
9 – Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’ nun tespit edilmesi,
10 – Şirketin kar dağıtımı politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ?’Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
13 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
14 – Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
17 – 17. Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ERSU 2022 YILI OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2022 YILI ERSU OGK İLAN METNİ.pdf – İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2023 tarihinde İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61 / A Blok Balgat – Çankaya Ankara adresinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ERSU TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2 ERSU HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 22.06.2023 tarih ve 10858 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161423

BIST

Yorum yapın