ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tutanak imzaları görülebilir hali ile revise edilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 07.03.2023
Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe KARTEPE
Adres Ertuğrul Gazi, Şehitler Cd. No:2, 41180 Kartepe/Kocaeli

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Kurul Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 – 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4 – 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 – 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve kendi paylarından doğan hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesinin ve belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin genel kurulun onayına sunulması.
8 – Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
9 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
11 – Yönetim Kurulu’nun 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
12 – Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 24.02.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-33753 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden gerekli iznin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz’in mevcut 100.000.000 (yüzmilyon)-Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 300.000.000 (üçyüzmilyon)-Türk Lirası’na çıkartılarak, sürenin 2027 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin Tadil Metni’nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
15 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket’in 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap döneminde yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 – Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
17 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
19 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz’in 1 Ocak 2022? 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14:00’da Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No : 2 Kartepe / KOCAELİ adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ve Tadil metni ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 SPK Onayl_ Tadil Metni v2.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 2022_ Kar Dağıtım v2.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Tutanak v2.pdf – Tutanak
EK: 4 Hazirun Cetveli v3.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129609

BIST

Yorum yapın