AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar’ı uyarınca, her mali yıl başlangıcında ilgili mali yıla ilişkin gerçekleştirilmesi öngörülen Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri Yönetim Kurulu’nun onayına tabi olup, söz konusu yönetim kurulu kararının ticari sır niteliği taşımayan içeriğinin özetinin kamuya açıklanması gerekmektedir. Ayrıca, yönetim kurulu kararına ek olarak, Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10’una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun sonuç kısmının kamuya açıklanması gerekmektedir. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuz, 28 Mart 2023 tarihli ve 2023/13 sayılı kararı ile aşağıdakilere karar vermiştir: (i)Şirketimizin ilişkili taraflarından olan Gediz Elektrik Perakende Anonim Şirketi ve Aydem Elektrik Perakende Anonim Şirketi ile şirket arasında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin tutarının Şirketin son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10’u aşması öngörülmektedir.  (ii)Şirketimizin ilişkili taraflarından olan Aydem Holding A.Ş. ile şirket arasında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin tutarının Şirketin son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyeti tutarına olan oranının %10’u aşması öngörülmektedir.  (iii)Söz konusu işlemler, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile aynı fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, öngörülen işlemlere ilişkin koşulların önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.  Yönetim Kurulumuzun hazırladığı raporun sonuç kısmı aşağıda belirtilmiştir: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. maddesine istinaden Şirketimizin Gediz Elektrik Perakende Anonim Şirketi ve Aydem Elektrik Perakende Anonim Şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden elektrik satış işlemlerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, Şirketimizin son yıllık finansal tablolarına göre oluşan hasılat tutarına olan oranının Tebliğ’in yukarıda belirtilen ilgili maddesine göre %10’unu geçmesi öngörülmektedir.  Şirketimizin Aydem Holding A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi içerisindeki tutarının, Şirketimizin son yıllık finansal tablolarına göre oluşan satışların maliyeti tutarına olan oranının Tebliğ’in yukarıda belirtilen ilgili maddesine göre %10’unu geçmesi öngörülmektedir.  İşbu raporda 2023 yılı içerisinde yukarıda ifade edilen ilişkili taraf ile yapılması öngörülen işlemin koşulları, fiyat belirleme yöntemleri ve bu yöntemlerin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129614

BIST

Yorum yapın